Select Page

De opstanding en het zien van Jezus.

by | Nov 2, 2015 | Uncategorized | 2 comments

Jezus zien

In zijn (dag) boek “Is het Waar?” levert EO coryfee Andries Knevel een zenuwslopende en hier en daar pijnlijke speurtocht naar de vraag of God bestaat en dat wordt in de evangelische wereld al gauw vernauwd tot: “Is Jezus opgestaan uit de dood? .. ” Dat de waarheid waar hij naar zoekt toch wel het liefst de christelijke waarheid is, wordt al lezend ook heel snel duidelijk. Is Jezus wel echt opgestaan? Het verlossende antwoord komt dan op bladzijde 213 waar vermeld wordt dat volgens Paulus meer dan 500 mensen Hem (na zijn dood) weer levend gezien hebben …..  De verademing vliegt van de bladzijde af. Hier is het ultieme bewijs…. “Je zou ze als getuigen op kunnen roepen”, schrijft hij nog ergens. Helaas kan dat niet echt (meer).

Wie zoekt te bewijzen wat hij eigenlijk al graag als waarheid ziet, loopt grote kans niet meer objectief tegen de gegevens aan te kijken. Iemand die voor een rechtbank getuigt dat hij van vele anderen gehoord heeft dat X een bepaalde misdaad niet begaan kan hebben, zou weinig indruk maken. We hebben daarvoor de getuigen zelf nodig en die moeten wel echt oproepbaar zijn.

Music video by Bill & Gloria Gaither performing I’ve Just Seen Jesus (feat. Larnelle Harris and Sandi Patty) [Live]. (P) (C) 2012 Spring House Music Group. All rights reserved. Unauthorized reproduction is a violation of applicable laws. Manufactured by EMI Christian Music Group

Paulus ziet Jezus.

Kinderen van god denken meestal dat de evangelieschrijvers de eersten waren die schreven over mensen die Jezus weer levend hadden gezien. Dat is niet zo. Paulus van Tarsus was de eerste en het was ook zijn eigen ervaring waar hij over schreef. De evangeliën werden veel later geschreven en de schrijvers verhalen niet wat hen persoonlijk is overkomen. Paulus (toen heette hij nog Saulus) was bezig de eerste christenen in de kerker te krijgen toen hij op weg naar Damascus Jezus ontmoette.

HANDELINGEN 9: (BGT) (toegeschreven aan Lucas)

Saulus hoort de stem van Jezus

3 Saulus vertrok naar Damascus. Toen hij daar bijna was, straalde er plotseling een licht uit de hemel om hem heen. 4 Saulus viel op de grond en hoorde een stem zeggen: ‘Saulus, Saulus, waarom vervolg je mij?’ 5 Saulus vroeg: ‘Heer, wie bent u?’ De stem zei: ‘Ik ben Jezus. Ik ben degene die jij vervolgt. 6 Sta op en ga de stad in. Daar zal iemand je vertellen wat je moet doen.’
7 De mannen die met Saulus meereisden, hoorden wel een stem, maar ze zagen niemand. Ze waren zo verbaasd, dat ze niets wisten te zeggen.

Handelingen 9:27

27 Maar Barnabas hielp Saulus, en bracht hem bij de apostelen. Saulus vertelde aan de apostelen hoe hij op de weg naar Damascus de Heer gezien had. En dat de Heer toen met hem gesproken had.

 
En volgens Lucas zei Paulus later ook nog het volgende:

Handelingen 22:14

14 Toen zei hij tegen me: ‘De God van onze voorouders heeft jou uitgekozen. Hij zal aan jou zijn plannen bekendmaken. Hij heeft jou uitgekozen om Jezus Christus te zien en zijn stem te horen.

Nou werden de Handelingen ook veel later, waarschijnlijk pas tegen het einde van de eerste eeuw geschreven, maar wat interessanter is, is dat Paulus in zijn brieven die 20-35 jaar na de dood van Jezus geschreven werden aan hetzelfde incident lijkt te refereren:

1 Cor 15:

8 Ook ik heb Jezus Christus gezien nadat hij opgestaan was uit de dood. Maar ik was de allerlaatste die hem zag. Ik was toen trouwens een waardeloos mens, 9 want ik vervolgde de christenen. Daarom ben ik ook de onbelangrijkste van alle apostelen. Ik ben het niet waard om een apostel te zijn!


1 Cor 9 (NBG)
91 Ben ik niet vrij? Ben ik geen apostel? Heb ik niet Jezus, onze Here, gezien?

Over de aard vaan die ontmoeting lezen we dan nog het volgende:

2 Kor 12: 2 Ik weet van een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of het in het lichaam was, weet ik niet, of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het – dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel. 3 En ik weet van die persoon – of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het – 4 dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken.

Lichamelijk of geestelijk, het lijkt Paulus niet zoveel uit te maken. Of hij Jezus nu lichamelijk of geestelijk had gezien, maakt hem ook niets uit. Paulus geeft ook duidelijk aan dat zijn ontmoeting met Jezus niet anders en niet minder was dan die van de andere apostelen. Het lijkt niet onaannemelijk dat die ontmoetingen waarover in de evangeliën wordt gerapporteerd in werkelijkheid ook “geestelijk” zijn geweest.

Joodse en Griekse ideeën over ziel en lichaam.

Voor de Grieken bestond je uit een lichaam en een ziel, die min of meer in dat lichaam gevangen zat. Bij het sterven verliet hij het lichaam en kon dan gaan rondzwerven of eventueel reïncarneren.
Bij de Joden “was je de ziel”, het lichaam was niet veel meer dan een bijverschijnsel. Toen God de mens maakte, maakt hij hem tot een “levende ziel”.
Dit betekent wel dat in het Joodse denken het zien van een gestorven iemand niet hoefde te betekenen dat je hem/haar zag in het oude lijk. Je zag de persoon zelf (als een geestelijk lichaam).
Het is duidelijk dat Paulus Jezus niet perse zag als een weer levend geworden lijk.

De “sightings” in de evangeliën.

Over het zien van Jezus werd pas zo’n 40 – 60 jaar na zijn dood geschreven en het is opmerkelijk dat alle evangeliën ophouden met de “opstanding” (Op een waarschijnlijke ingevoegde melding na in Lucas 24:51 dat hij naar de hemel werd weggenomen. Dit vers komt niet voor in ons oudste manuscript, de Codex Sinaïticus). Jezus wordt dan een aantal keren gezien, maar over wat er met hem verder gebeurde en wat hij daarna allemaal verder uitspookte, lees je niets. Je leest niets over een tweede sterven, ook niet op hoge leeftijd. Dit houdt alleen maar steek als die opstanding en het zien van Jezus als het zien van het geestelijke lichaam van Jezus wordt begrepen. Dan is er ook geen tweede dood nodig. Het is ook wel interessant dat er in het Johannes evangelie (hoofdstuk 20) specifiek op gewezen wordt dat Jezus door gesloten deuren binnen kwam. Dat zou voor een geestelijk lichaam toch wel iets gemakkelijker moeten zijn 🙂 !
Er zullen vast wel verhalen rond gegaan zijn over discipelen van Jezus die hem “gezien” hebben, eigenlijk net zoals Paulus.
 
De schrijvers van de evangeliën zelf leefden in een sterk Grieks georiënteerde wereld en konden die verhalen alleen maar gelooflijk maken door ze te concretiseren. 

Het feit dat ze volledig met elkaar in strijd zijn (zie Jezus-de-waarheid-die-stierf) bevestigt de noodzaak ze met een flinke dosis scepsis te moeten bekijken.
Het verdwijnen van Jezus uit beeld wordt door Lucas opgelost in zijn tweede boek, de Handelingen van de Apostelen. Daar verdwijnt Jezus lichamelijk naar de wolken….., de Hemelvaart. Hij wordt dan een tijdje later vervangen door de Heilige Geest. Ook wordt er door de vroege kerk al heel snel een stuk aan Marcus toegevoegd (Marcus 16:9-20) en aan het evangelie van Lucas (24:51), waarin vermeld wordt dat Jezus opgenomen werd in de hemel. Dat dit een toevoeging is kon ik op eigen houtje, wat betreft Marcus, vast stellen toen ik met alleen maar een Gymnasium Griekse achtergrond het taalgebruik vergeleek met de rest van Marcus. In nieuwe vertalingen wordt het dan ook meestal weggelaten,


Voor meer over deze theorie zie het werk van de Nieuw Testamentische historicus, James. D. Tabor:  Paul and Jesus.

Hedendaagse “sightings”

Ook nu wemelt het op het Internet van verhalen van mensen die Jezus gezien zeggen te hebben. Het zijn voornamelijk ex-moslims en voormalige drugsverslaafden. Het verband tussen die twee groepen is mij ook nog niet duidelijk 🙂 !


Hier is Azar.

Voor de volledige tekst: https://youtu.be/J4u7UY9WZdk

In het EO-programma  “de Verandering” (10-10-2015) maken we kennis met Hesli Nataniël. Hesli is een zeer gevoelige en artistiek jongeman die verzeild raakte in de drugs scene en boeddhistische  rituelen.
Uiteindelijk neemt zijn moeder hem een keer mee naar een evangelische gemeente, “De Bron”, waar hij Jezus ontmoet. Hij had altijd gedacht dat hij “een foutje” geweest was en de centrale vraag aan God was dan  ook “Hoe dacht u over Hesli toen u hem bedacht?”. Hesli was Jezus aan gaan roepen…. luister maar even naar wat er toen gebeurde:

Voor het volledige programma zie : http://www.eo.nl/geloven/programma/deverandering/aflevering-detail/aflevering/de-verandering-20151010t182230/

Ik zag Maria (Ida Peerdeman)

Jezus is niet de enige overleden grootheid die weer wordt gezien. Er zijn mensen die geloven dat Elvis nog in leven is en vele duizenden claimen de moeder van Jezus, Maria, te hebben gezien.
 
Maria verschijnt aan Ida Peerdeman

Er zijn ook verhalen over meerdere mensen die MARIA  op hetzelfde moment zagen, bijv. één in een Egyptische  Koptische kerk:

 

Het is voor de meeste kinderen van God niet acceptabel dat Maria op deze manier de eer krijgt die Jezus toekomt en ze zullen dit als duivels bedrog aanmerken.

Mormoonse sightings.

Joseph Smith, de stichter van de Mormoonse kerk, claimde dat hij in 1829 op aanwijzing van een engel gouden platen op had kunnen graven  waarin verteld werd dat  de 10 (verloren gewaande) stammen van Israel naar Amerika waren verhuisd en daar een rijke historie hadden neergezet. Eerst betuigden 3 getuigen  dat ze de gouden platen hadden gezien en de stem van God gehoord. Daarna bevestigden nog eens 8 getuigen dat ze de  met hervormd-Egyptische letters beschreven gouden platen hadden gezien en zelfs aangeraakt. Joe, himself, had de wonderbare gave om deze tekst te kunnen begrijpen en over te zetten in 17de eeuws Engels. Het “boek van Mormon” wordt gezien als een goddelijke toevoeging aan de Bijbel. De platen verdwenen ook weer even mysterieus als ze werden gevonden.  De drie getuigen zijn later tijdelijk gebroken met de kerk, maar hebben altijd aan hun getuigenis vast gehouden. Op hun sterfbed zijn ze weer tot de kerk toegetreden. Ondertussen is er mede op basis van bewaard gebleven interviews met de getuigen een hele discussie ontstaan over de aard van deze “sightings”. Zou het alleen om visionaire “sightings” gegaan zijn?, is dan  de vraag.

HET GETUIGENIS VAN DRIE GETUIGEN

……..En wij weten ook dat zij zijn vertaald door de gave en de macht Gods, want zijn stem heeft het ons verkondigd; daarom weten wij zeker dat het werk waar is. En wij getuigen ook dat wij de graveersels die op de platen staan, hebben gezien; en zij zijn ons getoond door de macht Gods en niet door die van de mens. En wij verklaren in ernstige bewoordingen dat een engel Gods uit de hemel neerdaalde, en ze meebracht en voor onze ogen neerlegde, zodat wij de platen en de graveersels erop aanschouwden en zagen; en wij weten dat het door de genade van God de Vader en onze Heer Jezus Christus is dat wij hebben aanschouwd, en wij getuigen dat deze dingen waar zijn. ………

Oliver Cowdery
David Whitmer
Martin Harris

Conclusie

Het zien van niet objectief aanwezige objecten door het menselijke brein, is een duidelijk aanwezig verschijnsel. Wat ons brein in een droom kan doen kan het kennelijk ook in bepaalde omstandigheden doen terwijl we wakker zijn. Het lijkt zelf mogelijk dat er onder bepaalde sterk stimulerende omstandigheden een “groepsbrein” ontstaat dat (ongeveer) hetzelfde ziet. Dat sommige verhalen rond de opstanding en het zien van Jezus daaruit voortkomen, lijkt me niet onmogelijk. Paulus, die als eerste over het zien van Jezus schrijft, zag Hem heel duidelijk “visionair”.  Mattheüs eindigt zijn verhaal over  de laatste ontmoeting met Jezus als volgt:

Matth 28: (BGT)
16 De elf leerlingen gingen naar Galilea. Ze gingen naar de berg die Jezus genoemd had. 17 Toen ze Jezus zagen, knielden ze voor hem. Maar sommige leerlingen twijfelden.

 
Die twijfel is in de Westerse wereld nu wel vrij algemeen.tps://www.youtube.com/embed/_yLgtd_kkxw?start=13″ title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>