Select Page

Virgin First Kiss en het Hooglied

by | Mar 27, 2016 | Uncategorized | 7 comments

Virgin First Kiss en het Hooglied

Er bestaat vast wel een vrij algemeen gevoel dat we van een overdaad aan vrije seks niet gelukkig worden. De introductie van de pil en het wegvallen van kerkelijke structuren hebben die vrijheid ontegenzeggelijk helpen bevorderen. En bij ieder exces hoort een tegengesteld exces. In de evangelische wereld zie je dat terugkomen in de behoefte om maagd te zijn tot je gaat trouwen. Terwijl het in Nederland in de “aanloopfase” nog beperkt blijft tot het “niet aanraken van lichaamsdelen die je zelf niet hebt” (Wilkin van de Kamp, “Wat seks met je doet”), het propageren van een “niet blote kledingstijl”  (zie  http://kinderen-van-god.nl/de-stilte-van-god.html ) en zeker “niet met elkaar naar bed gaan”, heb je in Amerika al een beweging waarbij honderdduizenden evangelische vrouwen (en vast ook wel een aantal mannen) plechtig beloofd hebben hun eerste zoen te bewaren tot hun huwelijksdag.

Dat zo’n beslissing niet alleen voortkomt om jezelf rein voor Jezus te bewaren, maar meer als een statement tegenover de heersende permissieve cultuur, merk je ook wel uit eerlijke opmerkingen zoals van de volgende bloggende “ervaringsdeskundigen”:
“Ik koos ervoor om mijn zoen te bewaren voor mijn trouwdag. Maar ik deed dat niet omdat Josh Harris het zei, of mijn ouders of mijn kerk. Ik koos er in eerste instantie niet eens om geestelijke redenen voor: Ik wilde gewoon dat mijn eerste zoen zo speciaal mogelijk was, en mijn trouwdag leek daarvoor  het aangewezen moment.”
 “De werkelijke reden waarom ik ervoor koos geen seks te hebben met Thammie en waarom we onze eerste zoen pas voor het altaar gaven, was dat ik een goede indruk wilde maken en trots kon zijn op wat ik had bereikt.”
Nou zijn er wel eerdere momenten geweest in de Christelijke kerk wanneer seks als een groot kwaad ervaren werd. Paulus was er al niet weg van en raadde mannen aan pas te trouwen als ze “branden van verlangen”.
Tegen het einde van de tweede eeuw zien wij in verschillende christengemeenten een zekere wrijving tussen de aanhangers van een meer rigoureuze en die van een meer gematigde richting, de eersten vreesden, dat met het groeien van de kerk en het luwen van het eerste enthousiasme het zedelijk peil der gelovigen zou dalen. Tertullianus bijv. hoorde bij hen die in opstand kwamen tegen de heersende (ook seksuele) cultuur.

Tertullianus

Denk eraan hoe een man zich voelt als hij zich onthoudt van een vrouw. Dan denkt hij geestelijke gedachten. Als hij bidt tot de Heer, is hij dicht bij de hemel; als hij de geschriften openslaat, staat hij volledig voor hen open; als hij een psalm zingt, vult dat zijn hele wezen met vreugde; als hij een demon uitwerpt, doet hij dat in vertrouwen op zijn eigen kracht.  (De exhortatione castitatis 10.1-2)

Het Hooglied

In de Tenach (of het Oude Testament van de Bijbel) komt een onderdeel voor dat je er wellicht niet verwacht had, een engszins erotisch liefdeslied, het Hooglied. Er is best wel wat gesteggeld onder de Joodse rabbijnen of het wel passend was, maar vooral omdat één zeer gerespecteerd rabbijn, Rabbi Akiva , er nogal weg van was en vond dat het de heiligste van alle heilige teksten in het derde deel van de Tenach ( ketuvim) was, heeft het toch een plaatsje gevonden in de Bijbel.  Het lied wordt toegekend aan Salomo, door kinderen van god gezien als voorafschaduwing van Jezus Christus. Hij is of de dichter zelf of een hoofdpersonage in het gedicht. Nou zal hij met zijn 700 vrouwen en 300 bijvrouwen  (1 Koningen 11:1-3), wel een meester geworden zijn in de erotiek, maar seculiere bijbelgeleerden plaatsen het ontstaan van dit gedicht toch een stuk later. De bruid kan niet wachten op haar eerste zoen:

Hooglied 1:1-8 (BGT)
Een lied over de liefde
11 Nu volgt het mooiste lied van koning Salomo.
Het meisje 1:
2 Kus me, mijn liefste, kus me,
kus me op mijn mond.
Jouw liefde is beter dan wijn,
3 zoet is de geur van je huid.
Je naam klinkt prachtig.
Daarom houden alle meisjes van jou.
4 Neem me met je mee, vlug!
Jij bent mijn koning,
neem me mee naar je paleis.
Ik ben gelukkig met je en ik zing over je,
aan iedereen vertel ik over jouw liefde.
Jouw liefde is beter dan wijn.
Natuurlijk houden alle meisjes van jou!

 

Ascetisme (onthouding van zingenot)

Maar kan dat wel, zo’n onstuimig verlangen naar een zoen? En het meisje wordt niet eens op de vingers getikt. Wat moet je er als christelijk gelovige mee? Nou vergeleek Paulus de relatie van Jezus Christus met de kerk (gemeente) al als die van bruidegom en bruid en dat geeft een interessante oplossing. Je moet het lied geestelijke lezen! Het gaat om de verhouding tussen Jezus en de gelovige(n). Maar niet iedereen kan dat zo lezen en je kunt het lied dan beter ook alleen maar laten lezen door hen die er klaar voor zijn, d.w.z. in staat zijn om de spirituele betekenis ervan te begrijpen en de intieme bijbehorende relatie met God/Jezus te ervaren.

Origines (c.185-c.254)

“Ik raad iedereen aan die zich nog niet heeft weten te kwijten van de bekoringen van het vlees en het bloed en de passies van de lichamelijke natuur nog steeds voelt, om zich niet te wagen aan het lezen van dit boek en van wat erover gezegd  zal worden.”
Origines zelf was zo gefrustreerd door zijn vleselijke passies dat hij zichzelf liet castreren. Hij las het eerste vers van het Hooglied zo:
“… ik stort mijn verzoek aan u uit, Vader van mijn echtgenoot [=Jezus], en smeek u om toch nog mededogen te hebben met mijn liefde. Dat hij niet langer met mij spreekt via zijn dienaren, de engelen en profeten, maar dat Hijzelf mag komen, zonder tussenkomst en me zal kussen met de kussen van zijn mond, d.w.z. dat hij de woorden van zijn mond in de mijne zal uitgieten, dat ik Hemzelf mag horen spreken en Hem zien onderrichten.”

Daar blijft dan niet veel erotisch meer van over!!
Within the Veil
 

 

Spurgeon (1834 – 1892)

Spurgeon was een calvinistische baptist die enorm veel invloed heeft gehad op de kerk in Engeland en daarbuiten. Zijn diensten zaten vaak zo vol dat velen buiten moest proberen om nog iets op te vangen. Zijn boodschap bestond uit drie belangrijke aanzeggingen: 1. Door je zonden ben je God volledig onwaardig. 2. Door de verzoenende dood van Jezus, heeft God de weg weer geopend voor de berouwvolle zondaar om tot Hem te komen. 3. Het is na de bekering nodig om tot een steeds intiemere relatie te komen met Christus.

Over Hooglied 1.1a:
O minnaar van onze zielen, laat de lippen van Uw zegen de lippen ontmoeten van ons vragen; laat de lippen van uw volheid de lippen raken van onze nood, dan zal de kus direct effect hebben.

Spurgeon had dezelfde vrees dat het door hen die nog “vleselijk” waren niet goed begrepen zou worden. Hij gebruikte het beeld van de Joodse tempel. De meest intieme plek was het “Heilige der Heiligen”, je was dan binnen het voorhangsel, de plek waar God himself resideerde..

Het Lied van Salomo (het Hooglied) kan alleen begrepen worden door mensen die staan binnen het voorhangsel (“within the veil”). Zij die aanbidden op de buitenplaats en zelfs zij die alleen het hof van de priesters binnen mogen gaan, vinden het boek  wel erg vreemd. Maar zij die heel dicht bij Christus komen zien in het Lied van Salomo vaak de enige uitdrukking die hun liefde voor hun Heer verlangt.

Watchman Nee (1903 -1972)

Watchman Nee is nog steeds erg populair in de gelovige wereld. Na de communistische overname in China zat hij al gauw in gevangenschap en ik herinner me vele moment van gebed voor hem en Richard Wurmbrand (gevangen in Roemenië) en Anne Bijl als dappere  bijbelsmokkelaar in communistische landen. Veel toespraken van Watchman Nee waren op de band opgenomen of genoteerd door aanwezige luisteraars. Deze toespraken werden later in boeken opgenomen en daarmee erg populair in gelovige kringen.

WN schreef een boek dat volledig over het Hooglied ging. Voor hem was dit lied ook niet  geschikt voor iedereen, slechts een deel van de gelovigen zou het begrijpen en de passie voelen voor Jezus, hun/haar bruidegom.
“Haar vroegere relatie met de Heer was heel erg gewoontjes en dat vond zij hoogst onbevredigend. Nu verlangt zij naar een veel intiemere en persoonlijke relatie. Ze hunkert daarom naar zijn kussen, die zijn vurige en persoonlijke liefde voor haar zouden tonen” (het Hooglied p.18)

Moderne gelovige

Uit eindeloosgelukkig.nl zomaar een evangelische predikant in een PKN kerk, Theo de Koning

Lieve vrienden, wanneer heb je voor het laatst een kus gehad van Jezus? Wanneer heb je voor het laatst zo’n intieme omgang gehad met Jezus zodat het was alsof je een kus van liefde kreeg van Hem. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar er is toch geen beter leven hier op aarde te bedenken dan het leven met Christus. Of kun jij iets aangeven dat nog beter is dan de tere, intieme omgang met de Heere Jezus. Als jij iets kent van die omgang met Christus, dan voel je ook iets aan van wat de bruid hier in het Hooglied bedoeld als zij zegt: “Hij kusse mij met de kussen van Zijn mond”

Eén zinnetje, een zinnetje waar zo gauw overheen gelezen wordt, maar wel een zinnetje waaruit zo ontzettend veel liefde van de Vader blijkt voor jou en mij! Zo intiem wil Hij met jou en mij zijn dat Hij jou wil kussen. Een intense blijk van liefde.

De Synagoge

In de synagoge wordt het Hooglied op Pasen gelezen. “Kijk hoe de Eeuwige jou bemint: hij bevrijdt jouw leven; uit alles wat jou beknelt en kort wil houden maakt hij je los. Daar vlieg je, een vogel uit het net ontsnapt. Mijn lief, mijn duif, mijn volk, welkom in de ruimte van de liefde!

Conclusie

Kinderen van God hebben duidelijk problemen met hun seksualiteit en moeite om daar op een natuurlijke manier mee om te gaan. Het leidt dan al gauw tot kunstmatig gedrag. Tijdens de Navigator conferenties op Woudschoten was ik best wel onder de indruk van Dr. Winston, een sympathieke Amerikaans Belg. Hij vertelde dat hij pas verkering met zijn vrouw wilde nadat hij haar ten huwelijk had gevraagd. Mijn imitatie van deze aanpak leidde tot een buitengewoon ongemakkelijke en onnatuurlijke start van onze relatie … 🙂 🙂 !
Het leidt ook tot een zeer geforceerde manier van het lezen van het Hooglied. Het lied gaat als volgt verder:

Het meisje :
12 Terwijl mijn liefste, mijn koning, ligt te slapen,
ruikt mijn lichaam heerlijk zoet.
13 Mijn liefste ligt tussen mijn borsten,
hij ruikt naar zoete olie.

Wat moet je met die borsten in dit vers?  Origines vergeestelijkt ze als “de Wijsheid en Kennis die verborgen zijn in Jezus Christus.“, Spurgeon vertaalt “borsten” al snel als “hart” en stelt dat je er naar mag verlangen dat Jezus altijd dicht bij je hart is. Watchman Nee vertelt ons dat de twee borsten in de Bijbel het Geloof en de Liefde betekenen. Het meisje zegt dus eigenlijk: “Tijdens deze lange donkere nacht van de boosheid der mensen en de lichamelijke afwezigheid van mijn geliefde, zal ik hem in geloof en liefde dichtbij mij houden.” (Het Hooglied p. 33)
Alle drie de schrijvers en velen met hen, verdelen de gelovigen in twee groepen, een groep die nog “vleselijk”  is en denkt en een groep die echt een “geestelijk” niveau heeft bereikt. In de charismatische en pinksterwereld wordt daarbij vaak een associatie gelegd met het vervuld of “gedoopt” worden in/met de Heilige Geest. Zonder me op de borst te willen slaan, moet ik zeggen dat ik ook tot die “geestelijke” groep heb behoord 🙂 !
Mijn oude bijbel bevat de volgende eigen kanttekening bij het eerste vers van het Hooglied:
I cannot breath enough of Thee
o, gentle breeze of love
More fragrant than the myrtle tree
the Rose of Sharon is to me
the balm of Heaven above.


How Firm a Foundation

En daar sta je dan,  jaren later, een mooie droom kwijt, maar een werkelijkheid rijker en die is eigenlijk wel zo mooi en bevredigend.