Select Page

Hemelvaart en ruimtevaart.

Hoewel we hemelvaart nu ruimtevaart noemen is de obsessie met wat er zich hier boven bevindt altijd gelijk gebleven. Van stuntelige pogingen om een toren te bouwen tot aan de hemel toe, tot geavanceerde technieken om een voertuig (de NASA-rover Perseverance) te landen op Mars en door te dringen tot buiten ons eigen zonnestelsel. Dat is de Voyager-1 in 2012 uiteindelijk gelukt. Deze werd al in 1977 gelanceerd! En dan zijn we er nog lang niet. Alleen al om de Melkweg te doorkruisen hebben we waarschijnlijk nog eens 100.000 – 150.000 lichtjaren nodig. En ook dan is het einde nog niet bereikt…..

 

Hemelvaartsdag

 En dan is het zo weer Hemelvaartsdag!

Je vraagt je af of Jezus wist waar hij aan begon, bij Zijn hemelvaart. Niet onmogelijk dat hij nog steeds onderweg is. Hij zou bij aankomst alle macht krijgen in hemel en op aarde en als hij nog niet is aangekomen dan is het logisch dat daar nog niet veel van te merken is geweest. Het kan ook zijn dat hij in de eerste hemel is blijven steken, want daar kwam Mohammed (vrede zij met hem)  hem tegen toen hij met zijn hemel(en)vaart bezig was. Van Mohammed (v.z.m.h.) wordt vermeld dat hij eerst op een wit paard met vleugels aan zijn hoeven door de lucht van Mekka naar Jeruzalem vloog en daar mocht hij ook, net zo als Jezus, zonder vleugels of een motor, opstijgen naar de hemel(en).  Deze hemelreis (de Mer’aj) wordt jaarlijks gevierd door de moslims: lailat-ul-mer’aj

 

Zeven hemels

Mohammed (v.z.m.h.)  komt erachter dat er 7 hemels zijn. Daar waren onze moderne astronomen met hun enorme telescopen nog niet eens achter gekomen, maar het vermoeden bestond al bij de oude Babyloniërs en in het oude Genesis scheppingsverhaal wordt in het originele Hebreeuws gezegd dat God “de hemelen” en de aarde schiep. Vertalingen maken daar meestal maar voor het gemak “hemel” van. Dat wordt nog lastig na de dood, want als de hel je bespaard blijft, op welke verdieping moet je dan aankloppen?

Mohammed (v.z.m.h.)  mag alle verdiepingen doorlopen en onderweg een praatje maken met hemelbewoners. Op de eerste verdieping ontmoet Hij Jezus en op de tweede Jona (die ooit een tijdje in  een groot zeemonster had gelogeerd). Op de derde verdieping maakt Hij kennis met Jozef (van de veelkleurige mantel), en op de vierde is Enoch (die ooit zomaar van de aarde verdween en geen lijk achterliet) aan de beurt, op de vijfde en zesde verdieping wonen de broertjes Aaron en Mozes en op de zevende heeft Abraham zich gevestigd (ze hebben daar vast wel even een kalfscroquetje gegeten, want Abraham wist immers waar je de mosterd haalt!).

 

Vijf keer per dag bidden

Dan mag Mohammed (v.z.m.h.)   nog verder omhoog naar waar zelfs de begeleidende engel Gabriël niet mag komen. Daar ontmoet Hij Allah, ook wel God genoemd. Van Allah krijgt Hij kadootjes om mee terug te nemen naar de aarde, daarbij gaat het om instructies over hoe te bidden. In eerste instantie wil Allah dat er 50 keer per dag gebeden wordt, Mohammed (v.z.m.h.)   weet Hem over te halen om dat tot maar 5 keer te verminderen (wel met een beloning  voor wie er 50 keer in slaagt). Geen wonder dat moslims Mohammed (v.z.m.h.)  heel erg dankbaar zijn.

Mohammed (v.z.m.h.)   zelf keert overigens weer gewoon lijfelijk terug naar de aarde om persoonlijk zijn boodschap aan de man te brengen. Jezus heeft dat niet aangedurfd en is dus ergens blijven hangen of nog steeds onderweg. Hij heeft 10 dagen later nog wel een immateriële tijdelijke vervanger gestuurd (de z.g.n. “Heilige Geest” op Pinksterdag). Helemaal voor vol wordt die ook niet aangezien en er wordt door velen dan ook sterk uitgekeken naar de wederkomst van Jezus zelf. Zou wel wat zijn, dan krijgen we er ook nog een vrije Wederkomstdag bij!!

Net zoals de verhalen over de hemelvaart van Mohammed decennia later werden opgeschreven is dat ook met het verhaal over de hemelvaart van Jezus het geval. De evangeliën Marcus, Mattheus en Johannes reppen er niet over. (De tekst over het opgenomen worden in de hemel aan het eind van Marcus ontbreekt in een aantal oude manuscripten en is vrijwel zeker later toegevoegd.)

De wederkomst

Dat moet wel een beetje een probleem gegeven hebben in de Jezus-beweging destijds. Dan was Jezus opgestaan, maar waar was Jezus nou?? Inventieve geesten vonden de oplossing en die zie je terug in het verhaal van Lucas en zijn “Handelingen van de apostelen”: Jezus nam een ruimtevlucht!

Handelingen 1:9  NBV

Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. 10Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 11

Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’

Christelijke kinderen-van-god hebben de neiging hier maar niet teveel over na te denken. Volgens dit verhaal is Jezus duidelijk fysiek naar de hemel verdwenen, in aanwezigheid van twee engelen. Maar is Hij dan in de hemel, terwijl wij op aarde zijn? Wat hebben we dan nog aan zo’n Jezus?  Deze ongemakkelijke conclusie wordt dan tegenwoordig veel door (ook orthodoxe) theologen weg geïnterpreteerd als “Jezus is in een andere dimensie overgegaan”, maar nog steeds wel bij ons. Bijv. (Oer pagina 127).

Jezus in de hemel, Christus in het hart

Het blijft dan vreemd dat Hij voor zijn aftocht beloofde een vervanger te sturen, nl. “de Heilige Geest”.  Hij is immers zelf ook nog aanwezig. Dan is een plaatsvervanger toch niet nodig? Nou ja goed, twee kunnen meer dan één. Hoewel dat ook nergens aan te merken is geweest. Voor kinderen van god woont Jezus in hun hart en geloven in Jezus begint dan ook met Hem in je hart toelaten:

Opb. 3:20 (NBV)

20Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.

Nou wordt deze veel gebruikte tekst behoorlijk uit zijn verband gerukt, want het gaat hier om toelaten tot een hele gemeente (kerk) en niet bij een individu.

Maar het idee van Jezus in je hart is ook bij Paulus van Tarsis, de stichter van het Christendom, een gegeven.

Galaten 2: 20 : ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.

 

De wederkomst

Maar gaat het wel om Jezus of gaat het om Christus? Toen Paulus zijn brieven schreef, waren de “evangeliën” nog niet geschreven. Je komt bij Paulus dan ook nergens een verwijzing tegen naar iets wat Jezus gezegd of geleerd heeft.  Alleen de overleveringen over de laatste maaltijd en de dood en “opstanding” van Jezus waren bij hem bekend. Het lijkt erop dat Paulus een verschil maakte tussen de fysieke Jezus en de immateriële Christus (=”gezalfde”). Maar ook over de hemelvaart moet hij geruchten vernomen hebben , want hij verwacht die lijfelijke terugkomst nog persoonlijk mee te maken, zo schrijft hij aan de gelovigen in Thessalonica:

 

1 Thessal 4: 16

Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, 17 en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn.

 

In het Evangelie van Mattheus horen we Jezus zelf ook zeggen dat hij nog binnen de bestaande generatie terug zou komen:

 

Matth 16: 27 NBV
Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. 28Ik verzeker jullie: sommige van de hier aanwezigen zullen niet sterven voor ze de komst van de Mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben meegemaakt.’

Wederkomst uitgesteld

 Jezus had dus spoedige terugkeer beloofd en een belangrijk deel van de ontstane groep volgelingen wilde Hem ook wel graag fysiek weer terugzien.  En als dat dan niet gebeurt, worden er excuses bedacht. In een brief die in naam van Petrus werd geschreven krijgen we te horen dat het uitgesteld werd omdat God wil dat iedereen eerst nog een kans krijgt om in Hem (en zijn zoon) te gaan geloven :

2 Petrus 3 Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen, die hun eigen begeerte volgen en smalend 4vragen: ‘Waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen? De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin van de schepping geweest is.’ …….

9 De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.

Zo blijven kinderen van god ook 2000 jaar later nog uitzien naar de terugkomst van Jezus en iedere keer als er in de wereld zich een tragedie afspeelt, wordt die hoop weer warm. De corona pandemie is daar ook weer een hele geschikte kandidaat voor want er worden in de bijbel ook afschuwelijke taferelen voorgespiegeld, die zich zullen afspelen voorafgaande aan zijn komst. Op sociale media maken gelovigen elkaar behoorlijk nerveus in hun voorspellingen over de op handen zijnde wederkomst.

Kinderen van god zijn verdeeld over de precieze gang van zaken. Volgens één groep worden de gelovigen opgenomen in de hemel, terwijl de ellende op aarde voortduurt, maar volgens anderen moeten gelovigen juist door deze ellende heen om gelouterd te worden. Dat iedereen op aarde eerst nog een kans zou moeten krijgen om te gaan geloven, blijft wat op de achtergrond.

Als die Jezus nou gewoon nog 2000 jaar fysiek op aarde was blijven hangen dan had dat er wellicht nog ingezeten, maar nu hij verdwenen is en geen overtuigend teken van leven heeft achtergelaten, kun  je er wel vanuit gaan dat wie niet is, ook niet terugkomt.

Prettige hemelvaart!