Select Page

Gesodemieter

Abraham was toch wel opgelucht dat hij zijn zoon uiteindelijk niet als brandoffer hoefde op te offeren. Het idee om weer opnieuw bij Sara een zoon te moeten verwekken had hem bepaald niet enthousiast gemaakt. Daar had hij minstens 25 jaar z’n best voor gedaan zonder veel succes, nou ja totdat God (of koning Abimelek) hem er uiteindelijk een handje bij hielp.

Hij moest daar vaak aan terugdenken, de dag dat hem definitief een zoon was beloofd. Hij moest nog 100 worden. Op zich wel een mooie leeftijd om een zoon te krijgen, dan kon je makkelijk onthouden hoe oud hij was. Hoefde je er maar 100 vanaf te trekken. Was jij 135, dan was hij ongeveer 35! Niks mis mee en wat gebeurde er veel in die tijd. Eerst komt God, himself, bij hem op bezoek, vergezeld door twee andere “heren”, bodyguard-engelen kennelijk, wat te zien was aan de doodskop-tatoeages op hun bovenarmen. Hij had hen nog een rustplek onder een boom en eten aangeboden, want zelfs God was moe en had honger en Sara maakte iets lekkers voor hen klaar.


Gen. 18: 4 NBG51
Laat toch een weinig water gehaald worden, en wast uw ​voeten​ en vlijt u neder onder de boom; 5 dan wil ik een bete broods gaan halen, opdat gij uw ​hart​ versterkt;


Nou had God al eens een hele dag gerust nadat Hij de aarde en alles erop en eraan in elkaar had gezet: 


Gen 2: 2 NBG51
Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had.

Maar dat was alweer een tijdje geleden en God en zijn heren namen het aanbod dan ook dankbaar aan. Het moet een fraai gezicht zijn geweest om God zo languit op de grond onder die boom te zien liggen, maar het is nog maar de vraag of Abraham wel echt iets gezien heeft, want God kun je immers niet zien. Hij heeft dat ooit aan Zijn biograaf, Mozes, heel duidelijk gemaakt:

Exodus 33: 20 NBG51
Hij zeide: Gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal Mij zien en leven.

Daarom kunnen we ook wetenschappelijk wel vaststellen dat mensen met een bijna dood ervaring, God in ieder geval niet gezien kunnen hebben! Sommigen menen dat het om een voortijdige verschijning van Zijn zoon, Jezus, ging. Wie zal het zeggen?

 
Larnelle Harris, Sandi Patty – I’ve Just Seen Jesus [Live]
 

Maar goed, wat Abraham dan wel zag of waarachter God zich verschool, zullen we wel nooit weten. Feit is dat God Abraham nog eens nadrukkelijk beloofde dat hij binnen een jaar een zoon zou hebben. Daarna gingen ze weer op pad en vergezelde Abraham hen een eindje. Tijdens dit afscheid kreeg God ineens een sterke behoefte om eens iets met een ander te delen. Daar had Hij eigenlijk nooit de gelegenheid toe. Met die engelen van Hem was een gesprek vaak veel te vluchtig en er waren nog wel wat meer goden in andere sferen, maar daar had Hij zelden contact mee. Dan Abraham maar: 

Gen. 18: 17 NBG51
De HEER dacht: Waarom zou ik voor ​Abraham​ geheimhouden wat ik van plan ben?

En Hij fluisterde Abraham in:

20 ‘Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, hun ​zonden​ zijn ongehoord groot. 

Sodom en Gomorra, daar woonde zijn neef Lot, maar die was toch wel OK. En wat was God dan wel niet van plan:


21 Ik zal ernaartoe gaan om te zien of de klachten die Ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil Ik weten.’

Nou had Abraham altijd gedacht dat God alles al wist, maar dat viel gelukkig ook nog wel een beetje mee. Misschien kon hij God nog allerlei verwoestende plannen uit het hoofd praten. En Abraham begint dan God op Zijn geweten aan te spreken. “Stel dat er nog wel 50 goede mensen in die steden wonen, dan ga je (sorry gaat U) toch niet alles en iedereen verwoesten ?!” “Nee hoor”, antwoordt God dan, “zo ben ik niet, als er 50 rechtvaardigen zijn, laat ik iedereen leven !” Dan gaat Abraham het wat moeilijker maken. Stel nou dat er maar 45 zijn, en 40 dan en 30 en… hij gaat tot tien door en God blijft beloven in dat geval iedereen te vergeven en in leven te laten. Als ik Abraham was geweest, had ik het met nog eens tien minder ook geprobeerd 😊 ! Zo van: “en als er nu nog eens tien minder waren” Als God dan even niet had nagedacht had iedereen wellicht gewoon mogen blijven leven…….

Maar goed, God hoeft niet verder dan tien te tellen en gaat daarna verstoppertje spelen. Hij gaat niet zelf naar Sodom, maar laat het vuile werk aan Zijn engelen der wrake over. Die komen met hun tweeën in Sodom aan. Daar worden ze door Lot, de neef van Abraham, ontvangen en mogen in zijn huis overnachten. Nou liepen in Sodom alle mannen in roze kleding rond en met een oorbel in het rechteroor, er waren niet eens 10 anders gekleed, zelfs de baby’tjes hadden roze luiers om. En omdat God dat in die tijd nog erg slecht vond, zag het er niet erg goed uit voor die stad en helemaal niet toen ze massaal uitliepen naar het huis van Lot om iets met die twee nieuwe heren te beginnen. Lot was nog wat naïef en weet niet wat hij er mee aan moet. Hij biedt hen dan zijn dochters maar aan:

Gen. 19:7 NBG51
7‘Maar vrienden, zoiets kunnen jullie toch niet doen!’ zei hij. 8‘Luister, ik heb twee dochters die nog nooit met een man geslapen hebben. Die zal ik bij jullie brengen, doe met hen wat jullie willen. Maar laat die mannen met rust, ik heb hun niet voor niets een veilig onderkomen geboden.’

Nou weten die engelen gelukkig de meute met blindheid te slaan, zodat ze onbevredigd afdruipen, maar God vond ook wel dat Lot dat goed en rechtvaardig op had willen lossen. Ene Petrus had dat ooit van Hem vernomen en gepubliceerd, namelijk dat God …

2 Petr. 2:7-8  NBG51

 “ … de rechtvaardige Lot gered heeft die zwaar te lijden had door de wandel in losbandigheid van de zedelozen; (want deze rechtvaardige heeft, toen hij in hun midden woonde, dag aan dag zijn rechtvaardige ziel door het zien en horen gekweld en met hun wetteloze werken)”

Lot, zijn vrouw en twee dochters moeten zich onmiddellijk klaar maken om te vertrekken. Pas de volgende ochtend kwamen ze in een veilige stad, Soar, aan. En toen ze op het punt stonden die stad binnen te gaan, begon God vuurwerk te ontsteken en liet zwavel en vuur op Sodom en de streek er omheen regenen. Het moet een enorm spektakel en prachtig gezicht geweest zijn. Helaas zijn de vuurwerkslachtoffers niet te redden geweest, ook de roze baby’tjes niet.

Maar Lot en zijn gezin mochten er niet naar kijken, want de engelen hadden hun streng bevolen niet stil te staan en om te kijken. Deden ze dat wel dan zouden ze verdelgd worden. Moet je Lot zijn vrouw zijn en denken dat je een Lot uit de loterij gewonnen hebt, dan wil je toch wel even omkijken naar waar je aan ontkomen bent…. Helaas bezegelde dat haar lot en hoewel God niet iemand is om op alle slakken zout te leggen heeft de vrouw van Lot het nog nooit zo zout gegeten want ze werd in een ware zoutpilaar omgetoverd….

26 Maar zijn vrouw, die achter hem liep, zag om, en werd een zoutpilaar.

Of Lot dat zout der aarde de volgende dag nog even heeft opgezocht en omarmd en afscheid van haar genomen, weten we niet.

Het was echter niet prettig wonen in Soar en Lot trekt met zijn dochters de bergen in en gaat wonen in een spelonk, in een zeer eenzame en onherbergzame streek:

Gen 19: 30 NBG51
En ​Lot​ trok op uit Soar en vestigde zich met zijn beide dochters op het gebergte, want hij durfde niet in Soar te blijven, en hij ging wonen in een spelonk, hij met zijn beide dochters.

De dochters hadden geen ambitie om non te worden maar wel een sterke kinderwens. Dat zou daar nooit wat kunnen worden:

Gen 19:31 NBG51
En de ​eerstgeborene​ zeide tot de jongste: Onze vader is oud, en daar is geen man in het land om tot ons te komen, naar de gewoonte der gehele aarde.

Nou ja, er was natuurlijk nog wel één zaaddonor aanwezig:

Gen 19: 32 NBG51
Kom, laten wij onze vader ​wijn​ te drinken geven en bij hem nederliggen, opdat wij door onze vader aan nakroost het leven geven.

En als de wijn is in de man….

Gen 30: 33 NBG51
Toen gaven zij in die nacht haar vader ​wijn​ te drinken, en de ​eerstgeborene​ ging naar binnen en legde zich bij haar vader neder, zonder dat hij er iets van merkte toen zij zich nederlegde of toen zij opstond. 


De andere dochter volgt hetzelfde recept en beide worden acuut zwanger.

De rechtvaardige Lot heeft nooit iets gemerkt. Waarover zou hij gedroomd denken te hebben?  God heeft hij vast wel bedankt voor de wonderbare maagdelijke geboorte van twee kleinzonen, negen maand later.

Klik hier voor de andere delen van Genesis met een glimlach

Een uitgave van Kinderen van God, wat denken ze (wel)?!